VAT w Unii Europejskiej

VAT-UE

System Informacji Podatkowej

MF-SIP

  

MENU

Strona główna

Zmiany w przepisach prawa podatkowego

Organizacja urzędu
Karty informacyjne
Terminy podatkowe
Formularze podatkowe
Zaświadczenia
Informacje podatkowe
Dodatkowe informacje
Ogłoszenia i przetargi
Inne strony WWW
Misja i cele urzędu
Ankieta
CZAS PRACY URZĘDU
URZĄD
 Pn  7.00-18.00
 Wt  7.00-15.00
 Śr  7.00-15.00
 Cz  7.00-15.00
 Pt  7.00-15.00
KONTAKT

  Telefon prefiks (0-61)

  Centrala

423-77-00

  Fax

426-48-85
  

"ULGA PRORODZINNA W 2013 ROKU"

         

Ustawą z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1278) wprowadzono m.in. zmiany w odliczeniu od podatku tzw. ulgi prorodzinnej. Począwszy od rozliczenia podatkowego za 2013 r. z odliczenia może skorzystać podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane wg skali podatkowej i w zeznaniu podatkowym wykazał podatek należny oraz w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.  
Ulga przysługuje na dzieci:
1) małoletnie,
2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Odliczenie ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym za 2013 r. przysługuje za każdy miesiąc władzy rodzicielskiej lub sprawowania opieki i dla podatników posiadających jedno dziecko zostało uzależnione m.in. od ich dochodów oraz stanu cywilnego:

 1. Podatnicy pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (za podatnika w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów i osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności) o łącznych rocznych dochodach:
  - do 112.000,00 zł – wysokość ulgi do 1.112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie),
  - powyżej 112.000,00 zł – ulga nie przysługuje.

 2. Podatnik niepozostający w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego uzyskujący roczne dochody:
  - do 56.000,00 zł – wysokość ulgi do 1.112,04 zł rocznie,
  - powyżej 56.000,00 zł – ulga nie przysługuje.

 3. Rodzic samotnie wychowujący dziecko o rocznych dochodach:
  - do 112.000,00 zł - wysokość ulgi do 1.112,04 zł rocznie,
  - powyżej 112.000,00 zł – ulga nie przysługuje.

Przez łączne dochody, o których wyżej mowa, należy rozumieć przychód uzyskany w roku podatkowym pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz pomniejszony o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

 Dla podatników posiadających dwoje i więcej dzieci odliczenie jest niezależnie od wysokości osiąganych przez nich dochodów. Odliczenie przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.  
W przypadku podatnika posiadającego dwoje dzieci, kwota ulgi na każde dziecko wynosi miesięcznie 92,67 zł, czyli rocznie maksymalnie 2.224,08 zł
W odniesieniu do podatnika posiadającego troje i więcej dzieci, kwota ulgi na:

 • trzecie dziecko wynosi miesięcznie 139,01 zł – rocznie 1668,12 zł, czyli maksymalna roczna kwota odliczenia na troje dzieci to: 2.224,08 zł +1.668,12 zł =3.892,20zł,

 • czwarte i każde następne dziecko wynosi miesięcznie 185,34 zł – rocznie 2.224,08 zł, czyli maksymalna roczna kwota odliczenia na:
    a) czworo dzieci to: 2.224,08 zł+1668,12 zł+ 2.224,08 zł = 6.116,28 zł,
    b) na pięcioro dzieci to: 2.224,08zł+1668,12zl+2.224,08zł+2.224,08zł = 8.340,36 zł.

Odliczenie ulgi prorodzinnej nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sadu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

 • wstąpiło w związek małżeński.

Kwoty odliczenia dotyczą łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Za podatnika w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów i osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi rocznego rozliczenia ulgi prorodzinnej, przede wszystkim na dzieci uczące się lub studiujące do ukończenia 25. roku życia, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że:
1) w przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
2) w przypadku maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne,
3) w przypadku maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
4) w przypadku studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie. Jeżeli jednak studia nie są kontynuowane lub występuje przerwa (na przykład student nie od razu podejmuje kolejny etap studiów), to ulga przysługuje tylko za miesiące nauki włącznie z miesiącem, w którym został złożony egzamin dyplomowy.
Z ulgi tej mogą jednak skorzystać jedynie osoby uzyskujące dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej. Tym samym podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę opodatkowania z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, podatek liniowy 19%), nie będą mogli z tej ulgi skorzystać. Nie będą mogły z niej również skorzystać osoby, które nie uzyskują dochodów, których dochód nie przekracza kwoty wolnej oraz rolnicy, którzy uzyskują dochody wyłącznie z działalności rolniczej.
Faktyczne zastosowanie ulgi może mieć miejsce w zeznaniu rocznym. Jeżeli podatnik dokona rozliczenia za pośrednictwem płatnika (pracodawcy – PIT-40), wówczas płatnik w rozliczeniu za 2012 r. nie będzie mógł odliczyć przedmiotowej ulgi.

Copyright by US