VAT w Unii Europejskiej

VAT-UE

System Informacji Podatkowej

MF-SIP

  

MENU

Strona główna

Zmiany w przepisach prawa podatkowego

Organizacja urzędu
Karty informacyjne
Terminy podatkowe
Formularze podatkowe
Zaświadczenia
Informacje podatkowe
Dodatkowe informacje
Ogłoszenia i przetargi
Inne strony WWW
Misja i cele urzędu
Ankieta
CZAS PRACY URZĘDU
URZĄD
 Pn  7.00-18.00
 Wt  7.00-15.00
 Śr  7.00-15.00
 Cz  7.00-15.00
 Pt  7.00-15.00
KONTAKT

  Telefon prefiks (0-61)

  Centrala

423-77-00

  Fax

426-48-85

  e-mail

  

AKTUALNOŚCI US - USTAWA O ZWROCIE VAT ZA MAT. BUDOWLANE
 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382).

Kto ma prawo ubiegać się o zwrot VAT ?

Uprawnionymi są osoby fizyczne, które:

 • poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:
  • budowie budynku mieszkalnego;
  • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie(przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 • poniesione przez siebie wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.
 • poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%,
 • nie są podatnikami podatku VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,
 • posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego (szerzej o tytule prawnym w dalszej części),
 • posiadają pozwolenia na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.
Kwoty zwrotu
Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych 
Kwota zwrotu wynosi: 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych, nie więcej niż:  12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 
12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 
Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która korzystała z ulg mieszkaniowych 
Kwota zwrotu wynosi: 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych, nie więcej niż  9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 
9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 

Ilekroć jest mowa o cenie 1 m2, oznacza to cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.

Okres I kwartał 2010 r. (zł) II kwartał 2010 r. (zł) III kwartał 2010 r. (zł)
Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 4.372,00 4.433,00 4.657,00

Wniosek o zwrot VAT :

 • dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku, w przypadku małżonków, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację, wniosek może być złożony wspólnie albo odrębnie przez każdego z małżonków. Jednakże bez względu na sposób złożenia wniosku (tj. wspólnie lub odrębnie), wniosek musi być podpisany przez obojga małżonków. Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski o zwrot VAT do dwóch różnych urzędów skarbowych są obowiązani, o złożeniu przez siebie wniosku, zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka,
 • może być składany nie częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji),
 • w którym wskazano sposób wypłaty za pośrednictwem banku - należy uzupełnić poz. 53 lub 54 wpisując numer rachunku bankowego,
 • za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego, np. umowę na podstawie której członek spółdzielni jest obowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego,
 • limity kwoty zwrotu - obliczone zgodnie z w/w zasadami - dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Dlatego pamiętaj, aby składając kolejny wniosek, przy wyliczaniu kwoty przysługującego limitu uwzględnić zwrot VAT uprzednio otrzymany. Kwota przysługującego limitu na dzień złożenia kolejnego wniosku stanowi bowiem różnicę pomiędzy kwotą limitu przysługującego w pięcioletnim okresie, a kwotą limitu wcześniej wykorzystanego w tym okresie.
 • kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o zwrot VAT powinien zawierać, co najmniej:

 • imię i nazwisko,
 • numer NIP albo numer PESEL jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku, gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska,
 • adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków,
 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
 • rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy,
 • rok rozpoczęcia inwestycji,
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami polegającymi m.in. na budowie budynku mieszkalnego, remoncie budynku (lokalu) mieszkalnego,
 • kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy,
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot,
 • podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków (czyli osób pozostających w związku małżeńskim z wyjątkiem osób, w stosunku do których sąd orzekł separację) - podpisy obojga małżonków.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Łącznie z wnioskiem należy złożyć kopie:

 • pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę,
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę;

Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego zawiera załącznik do ustawy. Dlatego też, w przypadku remontu budynku (lokalu) mieszkalnego wykonane prace muszą mieścić się w tym wykazie. W przeciwnym wypadku, zwrot VAT nie będzie przysługiwał.
Wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. 22% stawką podatku VAT określa obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz.Urz MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1).


Więcej informacji na temat zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz wnioski do pobrania można znaleźć na:
stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Kalkulator zwrotu podatku VAT

Copyright by US